Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

23.02.2018. lajmerim

Drejtori i KMBFGR Mr. Darijan Sotirovski solli Vendim për përcaktimin e orarit të punës me palë

 

 


Në bazë të nenit 55 paragrafi 2 të Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Organeve të Administratës Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11), Drejtori i Komisionit për mardhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, Mr. Darijan Sotirovski, solli vendim për përcaktimin e orarit të punës të administratorëve të KMBFGR me palët.

Nga sot orari i punës me palët është cdo ditë pune duke filluar nga ora 08:30 deri 16:30.