Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

листа на информации од јавен карактер


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на РМ бр. 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ ја изготви следнатаЛ И С Т А

на информации од јавен карактер

     Бази на податоци отворени за јавноста:


- ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЦРКВИ, ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 9 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНА ПОЛОЖБА НА ЦРКВА, ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА („СЛ.ВЕСНИК НА РМ“ БР. 113/07)

- КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Комисијата за односи со верските заедници и религиските групи има за цел пред јавноста да ја презентира верската разноликост, почитувањето на верските права и слободи преку издавањето на картата на верските објекти во Република Македонија на петте најголеми верски заедници.

- Информации  на издадени   решенија за одобрение за престој на странски верски лица за вршење на религиозен култ и други манифестации на верата;


- извештаи и информации во делот на почитувањето на верските права и слободи.

БУЏЕТ НА КОВЗРГ ЗА 2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА КОВЗРГ

 ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА КОВЗРГ

ИЗМЕНА НА БАРАЊЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

Правилник за внатрешна организација во КОВЗРГ

ОРГАНОГРАМ НА КОВЗРГ


Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува :

Сејдула Лимановски, Соработник во Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, тел 3226-777, електронска пошта sejdula.limanovski@kovz.gov.mk

Напомена: Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи со пополнување на образец - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да се добие во архивата на Агенцијата или да го симнат со кликнување тука .......

Офицер за заштита на лични податоци: Хасије Селмани, hasije.selmani@kovz.gov.mk, тел 071367048