Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

Комисијата за односи со верските заедници и ре­лигиозни гру­­пи по повод актуелните терористички напади во светот заедно со петте верски лидери потпиша Декларација за осу­­­­да на теро­риз­мот кон која се придружија и другите цркви, вер­ски заедници и религиозни групи во Република Македонија. 

            Со Декла­рацијата најостро се осудува религиски мотивира­ни­от тероризам заснован врз различно верско убедување и се по­ви­кува на мир, толеранција, меѓусебна почит, соживот и на спречу­ва­ње на вакви и слични злодела во иднина, кои се спротивни на си­те светски религии.

            Со потпишувањето на овој документ се покажува заедништ­во­то на црквите, верските заедници и религиозните групи во Репуб­ли­ка Македонија и нивното коалицирање кога е во прашање бор­ба­та против тероризмот, што е содржано и во Универзалната дек­ла­ра­ција за човекови права на Обе­ди­нетите нации и ме­ѓу­народните декларации и конвенции за човекови права.

            Во прилог Ви го доставуваме интегралниот текст од Декла­ра­­ци­јата.

                      


   

    

http://www.sitel.com.mk/verskite-lideri-so-zaednichka-deklaracija-protiv-terorizmot

http://telma.com.mk/vesti/verskite-lideri-potpishaa-deklaracija-za-osuda-na-terorizmot

http://24vesti.mk/verskite-lideri-potpishaa-deklaracija-za-osuda-na-terorizmot

http://kanal5.com.mk/mobile/vesti_detail.asp?ID=85813

http://kurir.mk/makedonija/vesti/verskite-lideri-potpishaa-deklaratsija-za-osuda-na-terorizmot/