Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови

23.02.2018 NOTIFICATION

The Director of the Commission for Relations with Religious Communities and Religious Groups Darijan Sotirovski, MSc adopted a Decision on the working hours with clients.

 
Pursuant to Article 55 paragraph 2 of the Law on Organization and Operation of the State Administration Bodies (Official Gazette of RM No. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11), the Director of the Commission for Relations with Religious Communities and Religious Groups Darijan Sotirovski, MSc. made a decision on the determination of the working hours with the clients.

From today, working hours with clients is every working day from 08:30 to 16:30 hrs.